Dokumenty szkoły

 dokumenty

pdfSTATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. HENRYKA BRODATEGO W ZŁOTORYI

pdfAneks Nr 1 do Statutu Szkoły 2021

pdfWewnątrzszkolne Zasady Oceniania wprowadzone na czas kształcenia zdalnego

pdfRegulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

pdfRegulamin przyznawania uczniowi wyróżniającemu się Nagrody Dyrektora Szkoły 

jpgKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

pdfSZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

docxProcedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej w SP 3

pdfProcedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej w SP 3

pdfKATALOG SYTUACJI TRUDNYCH ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA

pdfPROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

pdfWEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

pdfREGULAMIN POCZTU SZTANDAROWEGO

pdfSzkolny regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników

docxProcedura zwalniania ucznia z lekcji

docxPROCEDURA ZWOLNIENIA z W_F
docRegulamin karta rowerowa dla SP 3

pdfProcedura postępowania w razie wypadku w SP3